Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2015

autoobdukcja
autoobdukcja
5060 9f13
Reposted fromrol rol
autoobdukcja
Reposted fromgruetze gruetze viasadamu sadamu
autoobdukcja
autoobdukcja
0512 3100
Reposted fromscorpix scorpix viapomoor pomoor
autoobdukcja
autoobdukcja
Reposted fromEmilie34 Emilie34 viaczeresnie czeresnie
autoobdukcja
autoobdukcja
7138 2a57 500
Reposted fromluthinee luthinee
3074 d37a 500

absolutely-not-the-madonna:

First day at school, Gaza, Palestine.

this is the most important thing right now.

Don’t look at anything else for a second.

autoobdukcja
3442 a19c
6715 dcbf
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viamayamar mayamar
autoobdukcja
0645 78f5 500
Reposted fromultralekko ultralekko viacomatosegirl comatosegirl
autoobdukcja
 likes | tumblr
Reposted fromweightless weightless viabng123 bng123
2492 4245 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch
autoobdukcja
0852 d28a 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viaQlka Qlka
autoobdukcja
4561 840f
autoobdukcja
autoobdukcja
NIE ZASYPIAĆ GRUSZEK W POPIELE

Myliłby się ten, kto chciałby „nie zasypywać gruszek w popiele”. Jedyną poprawną postacią tego powiedzenia jest NIE ZASYPIAĆ GRUSZEK W POPIELE. Dlaczego? Dawniej pieczono – lub suszono – gruszki, zakopując je w żarze lub w gorącym popiele, wygarniętym spod ognia i odsuniętym na bok lub pozostałym po palącym się ognisku. Trzeba było tych gruszek pilnować, czuwając, by się nie wysuszyły zanadto i nie zwęgliły – nie wolno było zasnąć! Ale tak to już z człowiekiem jest, że kiedy siedzi w cieple ogniska i patrzy na pełgające płomyki i migoczący żar, oczy się kleją, sen morzy, a powieki same opadają... A kiedy się w takiej chwili zasypiało, to się również zasypiało – czyli przesypiało – gruszki w popiele: przesypiało się właściwy moment na wyjęcie owoców i z gruszek pozostawały zwęglone resztki... NIE ZASYPIAĆ GRUSZEK W POPIELE to ‘nie zaniedbywać pilnych spraw, nie spuszczać ich z oka’, a współcześnie również ‘wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję’. 

[SMiTK, 342; USJP; SJP PWN]
Reposted fromcorvax corvax viamarnujetuczas marnujetuczas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.